Teatre la Garriga

Avís Legal

Dades del domini

Denominació social: Ajuntament de la Garriga
Adreça: Plaça de l’Església, 2
E-mail: info@teatrelagarriga.cat
NIF: P0808700I

Informació general

L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari de totes les condicions d’aquest avís legal.

L’Ajuntament de la Garriga i el Teatre de la Garriga, el Patronat es reserven la facultat de modificar i actualitzar els continguts i configuració del lloc web i d’aquest avís legal.

Propietat intel·lectual

L’Ajuntament de la Garriga és propietari del domini teatredelagarriga.cat, allotjat a la URL www.teatredelagarriga.cat

Aquest lloc Web forma part de l’Ajuntament de la Garriga de manera que el seu disseny, la seva estructura, distribució, els seus textos i continguts, logotips, botons, les seves imatges, el codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol signe distintiu o logotip, pertanyen a l’Ajuntament de la Garriga.

Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de la Garriga

Així mateix, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, inclosos els continguts, documents, textos i les ressenyes publicades a la web, així com imatges, vídeos, disseny, gràfics, dibuixos, botons, logotips i marques, dels diferents col·laboradors, pertanyen als seus autors, per la qual cosa resta prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé definitiva sense l’autorització expressa dels seus autors.

Queda expressament prohibit l’ús no autoritzat dels continguts d’aquest lloc web i, en especial, d’aquells usos que lesionin els drets de la propietat intel·lectual dels seus autors.

Per la utilització autoritzada dels continguts del lloc WEB, sempre dintre d’usos informatius o pedagògics, adreceu-vos a info@teatrelagarriga.cat

Enllaços web

Els vincles d’aquest lloc a llocs web de tercers es subministren exclusivament com una utilitat per l’usuari, el qual en cas d’utilitzar aquests enllaços, està sortint de la Web del Teatre de la Garriga

Per tant, l’ús d’aquests enllaços porta l’usuari a pàgines de les quals l’Ajuntament de la Garriga no n’és titular ni responsable jurídic.

En conseqüència, l’Ajuntament de la Garriga no es responsabilitza d’aquests llocs web ni de qualsevol informació, programari, producte, material, serveis o qualsevol resultat que l’usuari pugui obtenir d’aquestes pàgines Web.

Condicions d’ús

1.- Gratuïtat del servei.

L’usuari es compromet a fer un ús legal dels serveis, productes i de les utilitats que ofereix l’Ajuntament de la Garriga i el Teatre de la Garriga mitjançant el web www.teatrelagarriga.cat

2.- Registre d’usuari.

Amb caràcter general l’accés a la informació i les utilitats del lloc web no exigeix registre d’usuari previ.

Els usuaris, però, sí podran sol · licitar la recepció d’informació i avantatges sobre el Teatre de la Garriga. En aquest cas, l’usuari haurà de complimentar el formulari corresponent. L’usuari garanteix que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, i dels perjudicis que l’ús d’aquest informació pugui ocasionar a l’ajuntament de la Garriga i al Teatre de la Garriga o a tercers. Igualment, l’usuari es compromet a notificar al Teatre de la Garriga i a l’Ajuntament de la Garriga qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.

3.- Menors d’edat.

Els menors d’edat que vulguin fer ús d’aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que seran els responsables dels seus actes.

Aquest lloc web pot contenir informacions no adequades a menors d’edat. Per aquesta raó, s’informa als pares de l’existència de programes i eines informàtiques de bloqueig i filtre per a continguts d’internet inapropiats.

El Teatre de la Garriga garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especial al públic familiar.

4.- Usos permesos.

Està permesa la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut d’aquest lloc web, sempre de conformitat a la legalitat vigent, i amb respecte a la normativa de protecció de la propietat intel·lectual i industrial, i en compliment de les següents condicions següents:

1.- Usos compatibles amb la pàgina.

2.- Que es faci per a obtenir informació per a ús personal. Qualsevol altre tipus d’ús i, especialment aquells que impliquin comunicació pública, haurà de ser, autoritzats, si s’escau, per l’Ajuntament de la Garriga i pels autors dels continguts.

3. Respecte de la integritat del contingut.

Responsabilitat iexempcions

L’Ajuntament de la Garriga no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’accés a aquest lloc web, com virus informàtics o altres programes nocius que puguin afectar el sistema informàtic de l’usuari.

L’Ajuntament de la Garriga no serà responsable dels continguts de les pàgines o dels sistemes de tercers connectats a aquest lloc web.

L’Ajuntament de la Garriga no és responsable dels danys que es puguin ocasionar a l’usuari o a tercers, en cas d’incompliment de la normativa que es consigna en aquest avís legal.

Protecció de dades

Tota informació rebuda dels usuaris d’aquest lloc web serà tractada amb la màxima confidencialitat.

En compliment d’allò que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals i reglamentació complementària, així com la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa als usuaris que les dades personals que facilitin a l’Ajuntament de la Garriga i al Teatre de la Garriga seran incorporades a un fitxer del qual és titular l’Ajuntament de la Garriga i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per la qual han estat recollides.

Els usuaris que facilitin les seves dades, consenten expressament la cessió a tercers de les seves dades, sempre dintre de les finalitats per les quals han estat recollides.

En tots els casos, els cessionaris podran exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant correu electrònic a info@teatrelagarriga.cat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la legislació espanyola vigent aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i l’Ajuntament de la Garriga se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Granollers, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.