Ordenança municipal P04

Preu públic pels serveis de formació i altres activitats culturals.

Àrea de Cultura:

Preus públics corresponents al lloguer dels diferents espais del Teatre de la Garriga.

Teatre de la Garriga                      Preu 1 hora
Espai 1. Escenari………………………………82,22€

Espai 2. Vestidors……………………………..37,34€

Espai 3. Zona espectadors…………………19,84€

Espai 4. Sala Polivalent Gran…………….21,48€

Espai 5. Sala Polivalent Petita……………19,25€

Bonificacions aplicables a entitats sense ànim de lucre locals i no locals, centres d’ensenyament públics, privats i concertats, grups polítics i entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió pedagògica de les arts escèniques, i companyies professionals d’arts escèniques per dur a terme una residència tècnica, assaig, que vulguin llogar el teatre de la Garriga, segons detall següent:

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats públiques, entitats culturals) per dur a terme activitats amb entrada gratuïta i obertes a tothom

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats públiques, entitats culturals) per dur a terme activitats amb accés limitat als seus socis o persones convidades (actes gratuïts a porta tancada)
Bonificació del 100%

Centres d’ensenyament públics i/o concertats del municipi per dur a terme actes amb entrada gratuïta i oberts a la comunitat educativa
Bonificació del 100%

Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats públiques, entitats culturals) per dur a terme activitats benèfiques amb cobrament d’entrada
Bonificació del 100%

Grups polítics per dur a terme actes gratuïts
Bonificació del 100%

Entitats o persones privades per dur a terme activitats benèfiques amb cobrament d’entrada
Bonificació del 100%

Grups polítics per dur a terme actes de pagament
Bonificació del 80%

Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats públiques, entitats culturals) per dur a terme activitats amb cobrament d’entrada
Bonificació del 60%

Entitats sense ànim de lucre locals (associacions, entitats públiques, entitats culturals) per dur a terme activitats amb accés limitat als seus socis o persones convidades amb cobrament d’entrada
Bonificació del 60%

Centres d’ensenyament públics i/o concertats del municipi per dur a terme actes amb cobrament d’entrada
Bonificació del 60%

Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió pedagògica de les arts escèniques per dur a terme actes amb entrada gratuïta i oberts a tothom
Bonificació del 60%

Entitats o persones privades dedicades a l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió pedagògica de les arts escèniques per dur a terme actes amb cobrament d’entrada
Bonificació del 50%

Companyies professionals d’arts escèniques per dur a terme una residència tècnica, assaig
Bonificació del 0% / Bonificació 100% a canvi d’una o més actuacions al Teatre de la Garriga

*En els supòsits que indiquen explícitament qualsevol bonificació en cas que l’entitat sigui local  ,les que no ho siguin no gaudiran de cap tipus de bonificació.

La cessió o lloguer de qualsevol equipament de l’àrea de cultura implica que:

1. En el Cas del Teatre tot el material tècnic del teatre (il·luminació general i de l’espectacle, so i maquinària) serà manipulat pels tècnics del teatre i aquests decidiran la conveniència que hi intervinguin altres persones, a càrrec de l’usuari.

2. L’usuari es farà càrrec dels drets d’autors que s’esdevinguin de la seva representació. Per això caldrà abonar la quantitat estipulada per l’entitat que en el seu nom tingui delegada la representació de l’autor (SGAE o d’altres).

3. En els casos en què l’Ajuntament de la Garriga col·labori amb una entitat, associació… aquests faran constar en la seva publicitat l’anagrama de l’Ajuntament de la Garriga (i del Teatre si és el cas) com a col·laborador.

4. Mantenir i cuidar tot el suport físic de l’equipament com pot ser el mobiliari, maquinària, butaques, etc. i l’entorn material en el qual es desenvolupa el servei és a dir l’edifici i els seus accessos.

5. Qualsevol material que no disposi l’equipament anirà a càrrec de l’usuari.

6. Un cop extingida l’autorització d’ús, l’usuari haurà de deixar lliure i a disposició de l’Ajuntament de la Garriga la instal·lació i els béns objecte en el mateix estat de conservació i funcionament que es van rebre.

7. L’usuari es compromet a no deteriorar ni malmetre les instal·lacions ni els béns mobles i és el responsable dels danys i perjudicis ocasionats i de les despeses que originin.”